Отчетно-изборно събрание на Българското паразитологично дружество

Управителният съвет на сдружение “Българско паразитологично дружество” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общото събрание на сдружението на 08.04.2011 г., в 12:00 ч., в сградата на Националния център по заразни и паразитни болести, бул. “Янко Сакъзов” No. 26, София

Дневен ред на събранието:

1. Отчет за дейността на БПД през 2007 – 2010 г.
2. Финансов отчет за 2007 – 2010 г.
3. Доклад на Контролната комисия
4. Проектобюджет за 2011 г.
5. Проектоплан за дейността през 2011 г.
6. Избор на Управителен съвет и Контролна комисия за периода 2011 – 2014 г.